Make your own free website on Tripod.com

Princip radionice ima važnu ulogu u našem autorskom radu, kao jedini "živ", neposredan način prenošenja iskustva. Kroz sistematizovano korišćenje različitih pristupa u radionici se sprovodi istraživački proces koji obuhvata tri nivoa rada.

Prvi, komunikološki nivo, ujedno i preduslov za kreativno delanje, podrazumeva aspekte intuicije i poverenja, odnosno stvaranje grupne kohezije i osnovu za dalji rad. Ovde se uglavnom koriste tehnike komunikoloških radionica.
Drugi nivo je zasnovan na primeni pozorišnih tehnika i istraživanju u okviru njih, što podrazumeva mobilizaciju tela i glasa, njihovu artikulaciju i kontrolu ekspresije.
Treći nivo podrazumeva konkretnu primenu datih tehnika i pristupa (tehnike Odin teatra, šamanističke tehnike u teatru i performance artu, Buto, Contemporary Dance) u cilju artikulisanja energije i stvaranja odnosa na sceni, kreativnih materijala, grupnih i pojedinačnih, što je u stvari kruna jednog istraživačkog procesa.

Sva tri nivoa rada imaju jednaku važnost, kako u vremenskom, tako i u suštinskom smislu, neprestano se prožimaju i dopunjuju.
Svaka radionica je smeštena u okvir teme koju istražuje, a od početka rada stvara se klima koja omogućuje učesnicima da se lično angažuju i odrede prema datoj temi. Proces rada kao što je ovaj podrazumeva budjenje ličnih potencijala i iskustva svakog od učesnika.
Važan činilac pozorišta uopšte je javno izvodjenje, te smatramo javno prezentovanje konkretizovanjem, otelovljenjem i zaokruženjem unutrašnjeg procesa.

Pored redovnih radionica i edukativnih seminara Craft Teatra u Cinema REXu (Body & Space, Building the Fall), Craft Teatar je održao radionice u Narodnom pozorištu (avgust '98.) i u okviru Akademije plemenitih veština, Bukovac (novembar '98), kao i prezentaciju rada grupe na Akademiji scenskih umetnosti (Sofija, oktobar '98).